abac arquitectura

Projectes d’Edificació i Rehabilitació. Redacció de Projectes. Direcció d’obres. Supervisió de projectes i Gestió de les obres dels projectes. Project Management i Construction Management. Control del planning, del terminis d’execució, i del pressupost de les obres com a representant del promotor.

Project Managment (Gestors de Projectes)

 • Selecció del que equips redactors.
 • Definició programa de necessitats i programa funcional.
 • Gestió de permisos i llicències.
 • Definició i control del planning i de les diferents fites del projecte.
 • Definició i control dels terminis del projecte.
 • Definició i control dels mesuraments i el pressupost.
 • Gestió en cadascuna de les fases de projecte. Tipus de pressupost, nivell de definició...
 • Definició de qualitats. Idoneïtat de materials i qualitat segons tipologia de projecte.
 • Gestió de la documentació durant el procés i de la documentació final.

Construction Managment (Gestores de Obras)

 • Definició del model de contractació (Contractista Principal / Paquetització)
 • Selecció de empresa/constructora/e
 • Gestió i coordinació dels equips i agents que intervenen en el procés
 • Gestió i coordinació de subministraments d'obra i finals. Companyies.
 • Control del planning, dels terminis de les diferents fites.
 • Adopció de mesures correctores durant l'obra.
 • Gestió del pressupost i gestió dels canvis i solucions alternatives.
 • Control de la qualitat durant l'execució, i del final de l'obra. Repassos.
 • Gestió de la documentació final. As built. Llibre de l'edifici.
TOP